Whistleblowing (ochrana oznamovatelů)

Kategorie
O čaji O kávě

  Zásady pro ochranu oznamovatelů protiprávního jednání - Whistleblowing

  Naše společnost přijímá oznámení dle zákona na ochranu oznamovatelů. Níže najdete všechny oznamovací kanály spolu s popisem, jak oznámení podat a sledovat. S oznámením, které podáte, se může seznámit pouze příslušná osoba. Nikdo jiný k oznámením nemá přístup.

  Příslušná osoba: Ing. Žaneta Tkadlečková

  Email: [email protected]

  Telefon: +420800050856

  Způsoby oznamování

  Dle zákona umožňujeme odeslání oznámení všemi povinnými kanály, a to písemně, ústně a osobně.

  Písemně

  Tímto zabezpečeným formulářem: https://app.safetalk.io/f/6d755f57ab72  a kliknutím na tlačítko POKRAČOVAT nebo e-mailem na [email protected].

  Ústně

  Na telefonním čísle +420800050856. Po vytočení budete vyzváni k zadání kódu: 386434510 a jeho potvrzení mřížkou. Následně můžete nahrát hlasový záznam, který odešlete znovu stisknutím mřížky. Do SMS vám poté přijdou instrukce, kde můžete své oznámení dále sledovat a komunikovat s Příslušnou osobou.

  Osobně

  Nejpozději do 14 dní po domluvě na výše uvedených kontaktech


  Sledování oznámení

  Oznámení lze sledovat po zadání jeho ID na adrese app.safetalk.io/followup

  Externí oznamovací kanál

  Více podrobností o ochraně oznamovatelů a možnosti podat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému najdete na: https://oznamovatel.justice.cz


  Vyloučení

  Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona na ochranu oznamovatelů.

  Ochrana osobních údajů

  Příslušná osoba je povinna vést v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu:

  • datum přijetí oznámení,
  • jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy,
  • shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li mu totožnost známa,
  • datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou nebo pověřeným zaměstnancem a jejich výsledek.

  Příslušná osoba je povinna uchovávat podle požadavků zákona oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení. Do evidence podle tohoto článku a k dokumentům souvisejícím s oznámením a k uchovávaným oznámením má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze příslušná osoba.

  Příslušná osoba neposkytuje nikomu, tedy ani povinnému subjektu (organizaci) osobní údaje, které při své činnosti shromáždí a povinný subjekt tyto osobní údaje nezpracovává. Výjimky může stanovit pouze zákon.

  Jediným správcem údajů je Příslušná osoba a oznamovateli tak vůči němu zůstávají zachována práva na přístup k osobním údajům týkající se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a také právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterém je Úřad pro ochranu osobních údajů.


  Otevřít chat