Obchodní podmínky

Kategorie

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti OXALIS, spol. s r.o., se sídlem K Teplinám 663, Slušovice, IČ: 49435281

Kontaktní údaje:

Kontaktní adresa provozovny: K Teplinám 663, Slušovice, PSČ: 763 15
Telefon: 577 127 111
Email: [email protected]


1. Úvodní ustanovení

1.1. Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí obchodní vztahy uzavírané mezi společností OXALIS, spol. s r.o., se sídlem K Teplinám 663, Slušovice, IČ: 49435281 (dále jen "prodávající") a subjekty, které s prodávajícím uzavírají kupní smlouvu na převod vlastnického práva ke zboží prodávajícího (dále jen "kupující"), a to na základě objednávky, která se řídí těmito Podmínkami.

2. Objednávka

2.1. Objednávku může kupující vůči prodávajícímu učinit prostřednictvím e-shopu, e mailem, faxem, poštou, popřípadě telefonicky na záznamník. Objednávka učiněná prostřednictvím e-shopu bude vytvořena vyplněním a autorizací elektronického formuláře kupujícím. Pro objednávku učiněnou e mailem, faxem nebo poštou může kupující využít objednávkový formulář. Každá objednávka učiněná kupujícím vůči prodávajícímu se řídí těmito Podmínkami, není-li mezi stranami výslovně sjednáno jinak.

2.2. V případě telefonické objednávky na záznamník je kupující povinen výslovně uvést nutné náležitosti, a to zákaznické číslo, bylo-li mu přiděleno, kód a množství jednotlivého zboží a telefonický nebo e-mailový kontakt na odpovědnou osobu.
V případě, že rozsah objednávky přesahuje 15 položek, doporučuje prodávající volit jinou formu objednávky než telefonickou (e-shop, e-mail, fax, pošta).

2.3. Prodávající akceptuje objednávku buď formou výslovně učiněného přijetí objednávky (e-mailem, faxem nebo písemně) a/nebo konkludentně doručením objednaného zboží či části objednaného zboží (v závislosti na stavu zásob). Akceptací objednávky jedním z výše uvedených způsobů dochází k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

2.4. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

3. Dodání zboží

3.1. Prodávající dodá zboží zpravidla do 4 pracovních dnů ode dne akceptace objednávky, pokud budou ze strany kupujícího splněny všechny následující podmínky:
a) Náležitosti objednávky kupujícího budou úplné.
b) Veškeré splatné závazky kupujícího vůči prodávajícímu budou uhrazené.
c) Objednávka se v záznamových médiích prodávajícího objeví do 12.00 hodin.
V případě registrace objednávky po 12.00 hodině může být její zpracování o 1 pracovní den prodlouženo.

3.2. Pokud prodávající nebude schopen objednávku kupujícího vykrýt alespoň z 90 % požadovaného množství zboží, pracovnice zákaznického servisu prodávajícího se pokusí kupujícího třikrát kontaktovat na telefonním čísle, které má prodávající zařazeno ve své databázi nebo které bude uvedeno na objednávce, a nabídne kupujícímu možnou alternativu stejného nebo podobného charakteru. V případě, že se prodávajícímu nepodaří kontaktovat kupujícího způsobem dle předchozí věty, je prodávající oprávněn dodat pouze část zboží dle objednávky. Jestliže je kupující spotřebitel, potvrdí mu prodávající v textové podobě učiněnou telefonickou alternativní nabídku. V takovém případě má kupující povinnost nabídku přijmout obratem, nejpozději do jednoho pracovního dne. Pokud si kupující objednal zboží, které nebylo dodávkou vykryto, prodávající zboží dodatečně nezasílá, v této části prodávající objednávku neakceptuje a je nutno z tohoto důvodu nedodané zboží objednat znovu.

3.3. V případě prodlení kupujícího s úhradou jakéhokoliv jeho splatného závazku je prodávající oprávněn vyexpedovat i akceptovanou objednávku až po úhradě dlužné částky.

3.4. Otevírací doba velkoobchodu prodávajícího v Tečovicích:
- sklad a zákaznický servis: 7:30 – 16:00 hod. Kontaktní tel.: +420 577 127 123, +420 577 127 127.

3.5. Na základě individuální domluvy je možné zboží vyzvednout mimo uvedenou otevírací dobu. Kupující je povinen zboží prohlédnout nejpozději v den převzetí nebo doručení zboží.

3.6. U veškerých odstranitelných vad zboží přísluší kupujícímu, který nemá postavení spotřebitele, výlučně nárok na odstranění těchto vad nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny, a to dle volby prodávajícího. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že kupující prodávajícímu oznámil vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Ukáže-li se, že vady zboží jsou sice odstranitelné, avšak s odstraněním vad by byly spojeny nepřiměřené náklady, přísluší kupujícímu u takovýchto vad nároky z vad dle bodu 3.8. těchto Podmínek. Posouzení, zda se jedná v konkrétním případě o vady odstranitelné či neodstranitelné, jakož i posouzení o nepřiměřenosti nákladů spojených s odstraněním vad, náleží výlučně prodávajícímu. O výsledku takového posouzení je prodávající povinen kupujícího písemně informovat.

3.7. U neodstranitelných vad zboží vzniká kupujícímu, který nemá postavení spotřebitele, výlučně právo na dodání nového bezvadného zboží náhradou za zboží vadné nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny, a to dle volby prodávajícího. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že odběratel dodavateli oznámil vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

3.8. Ustanovení bodu 3.6. a 3.7. se neuplatní v případech, kdy kupující má dle občanského zákoníku postavení spotřebitele.

3.9. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

3.10. Reklamační řád je uveden na internetové adrese www.oxalis.cz

4. Kupní cena

4.1. Není-li mezi stranami samostatně sjednáno jinak, nebo nestanoví-li tyto Podmínky odlišně, kupní cena zboží je stanovena v aktuálním ceníku prodávajícího umístěném na webových stránky www.oxalis.cz. Kupní cena stanovená v tomto ceníku je uvedena bez DPH a užije se na kupní smlouvu uzavíranou s kupujícím, který je u prodávajícího zaregistrován jako velkoobchodní odběratel (dále "velkoobchodní prodej").

4.2. Pro kupní smlouvu uzavíranou s kupujícím, který není u prodávajícího zaregistrován jako velkoobchodní odběratel (dále "maloobchodní prodej"), se užije kupní cena uvedená v aktuálním ceníku prodávajícího nebo v katalogu prodávajícího jako "Maloobchodní cena" nebo "Doporučená maloobchodní cena". Tato kupní cena je uvedena včetně DPH.

4.3. Ceny se rozumějí ze skladu dodavatele. V ceně není zahrnuta cena dopravy, není-li dále stanoveno jinak. K ceně zásilky se připočítává dopravné dle platných tarifů kurýrních služeb, které v současnosti činí 89 Kč s DPH (73,5 Kč bez DPH), v případě využití výdejních míst PPL Parcel činí cena dopravného 69 Kč (57 Kč bez DPH). Platba na dobírku je za 29 Kč (24 Kč bez DPH), platba kartou online je zdarma.

4.4. Při maloobchodním odběru nad 700 Kč včetně DPH hradí náklady na dopravné nebo poštovné zásilky prodávající. 

4.5. Při velkoobchodním odběru nad 3000 Kč bez DPH hradí náklady na dopravné nebo poštovné zásilky prodávající.

4.6. Minimální výše velkoobchodní objednávky je 1000 Kč bez DPH, minimální výše maloobchodní objednávky není omezena.

4.7. Platbu je možno provést platební kartou, v hotovosti nebo při dobírce. 

4.8. V případě platby v hotovosti při osobním odběru je možno platit následujícími platebními kartami: Maestro, Master Card, Master Card Electronic, Visa, Visa Electron, JCB, Diner Club International. 

4.9. Pokud se kupující ocitne v prodlení s platbou a následně objedná zboží, prodávající si vyhrazuje právo vykrýt, akceptovat a splnit objednávku kupujícího až v okamžiku úplného zaplacení částky, která je po datu splatnosti.

4.10. Prodávající poskytuje tyto množstevní slevy pro velkoobchodní odběratele:
a) Při odběru zboží v celkové hodnotě převyšující částku 10 000 Kč (bez DPH) slevu ve výši 4 % z celkové ceny bez DPH.
b) Při odběru zboží v celkové hodnotě převyšující částku 20 000 Kč (bez DPH) slevu ve výši 5 % z celkové ceny bez DPH.
c) Při odběru zboží v celkové hodnotě převyšující částku 30 000 Kč (bez DPH) slevu ve výši 6 % z celkové ceny bez DPH.
d) Při odběru zboží v celkové hodnotě převyšující částku 40 000 Kč (bez DPH) slevu ve výši 7 % z celkové ceny bez DPH.
e) Při odběru zboží v celkové hodnotě převyšující částku 70 000 Kč (bez DPH) slevu ve výši 9 % z celkové ceny bez DPH.
Výše uvedené slevy se vzájemně nesčítají. Toto ustanovení o slevách se nepoužije v případě, je-li sleva sjednaná mezi stranami jiným způsobem (rámcovou smlouvou, kupní smlouvou apod.).

4.11. Prodávající dále poskytuje následující slevy pro velkoobchodní odběratele:
a) Při přímém odběru kupujícím ze skladu v Tečovicích u Zlína a současné platbě v hotovosti vedle množstevní slevy dle bodu 4.10. dále slevu ve výši 3 % z celkové ceny bez DPH. 

4.12.
a) Na položky uvedené na webových stránkách www.oxalis.cz, které jsou zařazeny v sekcích: pochutiny (medové pochoutky, sirupy, a další), kakao, čokoláda, porcované čaje, obalový materiál se nevztahují žádné smluvní rabaty a slevy.
b) Na položky nesoucí označení “výprodej“ se nevztahují žádné smluvní rabaty a slevy.

4.13. Ocitne-li se kupující v prodlení se zaplacením ceny, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.


5. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího

5.1. Prodávající může měnit v průběhu roku dekor dárkových balení.

5.2. Obalový materiál – sáčky a čajové samolepky – lze objednávat pouze po 10násobcích.

5.3. V případě, že kupující kupuje od prodávajícího k dalšímu prodeji bio čaje ze skleněných dóz, je povinen při dalším prodeji umístit na skleněnou dózu označení o bio původu zboží (BIO zebra a CZ-KEZ).

5.4. V případě, že kupující kupuje od prodávajícího zboží k dalšímu prodeji, je kupující povinen:
a) informovat své zákazníky o tom, že hmotnostní odchylky váženého zboží (čaje a káva) jsou v souladu s platnou legislativou EU a ČR v aktuálním znění;
b) dodržovat a zachovávat názvy jednotlivých produktů zboží dle katalogu prodávajícího.
c) vyžádat si předchozí písemný souhlas prodávajícího k použití fotografií produktů prodávajícího a jejich názvů při webové prezentaci kupujícího.


6. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Pouze kupující, který má dle občanského zákoníku postavení spotřebitele, má práva uvedená v následujících bodech 6.1 až 6.5.

6.1. Kupující může odstoupit od smlouvy do 30 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

6.2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

6.3. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 30denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu a číslo objednávky nebo faktury/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží a vyřízení.

6.4. Kupující je povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal, ihned po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal/a zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

6.5. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Výjimka 1: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele.

Výjimka 2: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku potravin a zboží podléhající rychlé zkáze.

6.6. Vyskytnou-li se na straně prodávajícího jím nezaviněné neodstranitelné překážky bránící splnění jeho závazků vůči kupujícímu, je prodávající oprávněn od smlouvy jednostranně písemně odstoupit a kupujícímu je povinen neprodleně vrátit částku kupní ceny, pokud ji kupující již prodávajícímu zaplatil. Prodávající neodpovídá kupujícímu za nesplnění povinností z uzavřené smlouvy ani za škodu způsobenou takovým nesplněním, pokud k nesplnění povinností dojde z důvodů nepředvídaných a neodvratitelných událostí, kterým prodávající nemohl zabránit.


7. Ochrana osobních údajů

7.1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.2. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

7.3. Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení na základě oprávněného zájmu, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady. Informace o využití dat najdete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.

7.4. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.


8. Řešení sporů

8.1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

8.2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

8.3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

8.4. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce europa.eu/consumers/odr/.

8.5. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

8.6. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).


9. Závěrečné ustanovení

9.1. Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího postoupit jakoukoliv svoji pohledávku za prodávajícím na třetí osobu. Kupující není bez předchozího písemného souhlasu oprávněn započíst jakoukoliv svoji pohledávku za prodávajícím vůči svému závazku zaplatit prodávajícímu kupní cenu dle smlouvy, která se řídí těmito Podmínkami.

9.2. Pokud není v těchto podmínkách stanoveno jinak, platí pro smlouvy na základě nich uzavřené příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

9.3. Tato verze Podmínek nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

 


Otevřít chat