Obchodní podmínky pro affiliate program

Kategorie

Účastnické podmínky upravující účast v Affiliate programu společnosti OXALIS s.r.o.

Vymezení pojmů

Inzerent, provozovatel Affiliate programu – společnost OXALIS s.r.o., IČ: 49435281.
Partner, je subjekt, který je registrován do Affiliate programu Inzerenta a bude umisťovat na své webové stránky nabídky elektronických reklamních prostředků Inzerenta.
Affiliate program, umožňuje zapínání elektronických reklamních prostředků Inzerenta, které jsou součástí Inzerentovy nabídky přístupné registrovaným Partnerům v rámci sítě Commission Junction.
Zapojením se do Affiliate programu Inzerenta souhlasí Partner vedle obecných účastnických podmínek affiliate sítě také navíc s následujícími účastnickými podmínkami. 

Omezení, závazky a ručení Partnera

Partnerské webové stránky nesmějí zahrnovat ani popisovat obsah následujícího druhu ani s podobným obsahem souviset, resp. ho používat:

• názvy domén, které obsahují v jakékoli podobě výraz OXALIS,
• webové stránky, v jejichž rámci se nachází webová stránka nebo webové stránky řešené tak, že existuje nebezpečí záměny s webovou stránkou (http://oxalis.cz) nebo e-shopem společnosti OXALIS (https://oxalis.cz),
• publikující subjekty a stránky, které obsahují, používají nebo u uživatelů internetu instalují dialer, Adware, Spyware,
• cookie dropping, iFrames, reklama ve vrstvách (layers) a pop-ups apod. Vytváření cookies je dovoleno pouze, když je kliknutí na odkaz výsledkem svobodného rozhodnutí návštěvníka internetové stránky Partnera, nikoli jednáním v omylu či důsledkem neodvratitelného procesu,
• webové stránky, které jsou „ve výstavbě“,
• webové stránky, odporující zákonům České republiky, stránky s pornografickým obsahem anebo stránky, které by mohly poškodit dobré jméno společnosti OXALIS s. r. o.  Obsah Partnerova webu nesmí porušovat práva třetích stran,
• srovnávací reklama, především agresivní srovnávací reklama, která může vytvářet problémy ve vztazích s ostatními provozovateli reklamy a agresivní konkurenční nároky, které nejsou odůvodněné,
• webové stránky s nadměrně dlouhou dobou stahování, resp. stránky, které jsou nedostupné,
• webové stránky, které navzdory výslovné akceptaci našeho reklamního filtru zabraňujícího spojení na stránky s pornografickým a násilí oslavujícím obsahem, provedou spojení na takovéto stránky,
• jako příchozí návštěva vedoucí k uznané konverzi nebude považována, ani tolerována, návštěva vedoucí z přesměrované návštěvy. Touto návštěvou se rozumí návštěva, která nevedla z řádného reklamního prostoru Partnera (banner, textový odkaz, widget aj.) a byla pravděpodobně přesměrována automaticky. Toto jednání je považováno za nekalé a může vést k ukončení spolupráce s Partnerem. Zároveň za tyto návštěvy nebudou vypláceny odměny,
• Partnerovi není umožněno využívání slevových kódů při prezentaci Inzerenta, není-li k tomu dán Partnerovi písemný souhlas Inzerenta.

Reklamní prostředky a online reklamní nosiče

Veškeré reklamní prostředky používané v rámci Affiliate programu jsou chráněny autorskými právy. Používání je dovoleno pouze v rámci Affiliate programu. Změny v textech nebo zobrazeních nebo zcela vlastní reklamní výroky jsou nepřípustné.
Manipulace s reklamními prostředky nebo jejich nesprávné používání povedou k vyloučení Partnera z affiliate programu. Inzerent si vyhrazuje právo přesměrování právních nároků, které vzniknou ze zmanipulovaných reklamních prostředků (např. chybné prodejní ceny) na Partnera.
Jakékoli použití překračující rámec Affiliate programu, především komerční šíření nebo rozmnožování je zakázáno, resp. vyžaduje předcházející písemný souhlas provozovatele Affiliate programu. Toto platí i pro přijetí do elektronických databází a rozmnožování na CD-ROM, DVD atd. V ostatních bodech platí právní limity, které vyplývají z autorského práva, práva na ochranu dat a ostatních aplikovatelných zákonných předpisů.
Propagace kampaně e-mailem na e-mailové adresy třetích osob, jestliže neexistuje souhlas příjemce (spam), je nepřípustná a nesmí být prováděna. Bez újmy nároků na zanechání takového způsobu reklamy a bez újmy ostatních nároků přísluší společnosti OXALIS s. r. o. za každé porušení tohoto druhu smluvní pokuta ve výši, kterou je třeba stanovit v individuálních případech podle spravedlivého uvážení.

Závěrečná ustanovení

Při porušení výše uvedených podmínek ze strany přihlášených Partnerů, ztrácejí tito nárok na provizi. V těchto případech si vyhrazujeme právo na okamžité vyloučení z Affiliate programu firmy OXALIS s. r. o. a podniknutí dalších právních kroků, případně uplatnění nároků na náhradu škody ze strany Partnera.
Inzerent si vyhrazuje právo kdykoliv obsah i formu odkazu omezit či pozastavit jeho zobrazování na webu Partnera. Zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto podmínky. Aktuální podmínky budou vždy dostupné na stránce Affiliate program. Partner je povinen pravidelně kontrolovat, zda není k dispozici aktuálnější verze podmínek. Upravené podmínky jsou považovány za dohodnuté a akceptované Partnerem dnem, kdy nabývají platnosti. Pokud Partner s upravenými podmínkami nesouhlasí, je povinen bezodkladně zaslat email s žádostí o ukončení účasti na Affiliate programu na adresu [email protected].


Tyto podmínky nabývají platnosti dne 22. 10. 2019.


Otevřít chat