Reklamace zboží

Kategória

Ako reklamovať

Reklamácia upravuje reklamačný poriadok 2008/2009, vypracovaný v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa a v súlade s Občianskym zákonníkom. Tento reklamačný poriadok vychádza každoročne v katalógu výrobkov OXALIS a vzťahuje sa na tovar, ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru a ďalej na chyby spôsobené zlým užívaním, neodbornou manipuláciou, nedodržaním návodu na používanie tovaru, porušením obvyklých zásad užívania tovaru, zásahom vyššej moci. Reklamácie prijíma v expedícii pani Marcela Jurušková (tel .: 577 127 114, e-mail: [email protected]). O každej reklamácii je potrebné vykonať záznam prostredníctvom zápisu do predtlačeného formulára reklamačného protokolu, ktorého vzor Vám na požiadanie zašleme e-mailom, poštou, alebo bude priložený k zásielke Vami objednaného tovaru.

V prípade oprávnenej reklamácie nesieme všetky náklady na dopravu reklamovaného tovaru. K tomu je však nutné zaslať tiež originál daňového dokladu o úhrade prepravného. Aby sme mohli úhradu prepravného zabezpečiť, je nevyhnutné do reklamačného protokolu uviesť číslo účtu, na ktorý Vám má byť suma poukázaná. Tovar, ktorý reklamujete, prosím neposielať na dobierku. Reklamácie takto zaslané nebudú prijaté.

K reklamácii je kupujúci povinný vo všetkých prípadoch predložiť doklad osvedčujúci nákup reklamovaného tovaru u predávajúceho, prípadne potvrdený záručný list. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť predávajúcim vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie alebo v dlhšej lehote, na ktoré sa predávajúci a kupujúci môžu dohodnúť.

Kupujúci má nárok na tieto formy odstránenie vád:

a) dodanie bezchybného tovaru za tovar chybný
b) dodanie chýbajúceho množstva tovaru
c) odstránenie vád opravou
d) primeraná zľava z kúpnej ceny
e) odstúpenie od zmluvy, ak ide o vadu podstatnú

Podmienky reklamácie:

Kupujúci je povinný tovar dodaný predávajúcim prehliadnuť po prevzatí tovaru od predávajúceho. Pokiaľ sa tovar odovzdá zasielateľskou službou, je kupujúci povinný ihneď prehliadnuť zásielku pri jej prevzatí.

Postup pri prevzatí tovaru:

Zasielateľskej službe (vodiči) kupujúci podpíše prevzatie zásielky a doklady si ponechá pri sebe. Vodič je povinný počkať po dobu nevyhnutne nutnú (max. 10 min.). Kupujúci otvorí balík a vykoná bežnú vizuálnu kontrolu. V prípade, že je všetko v poriadku, vráti kupujúci zasielateľské službe (vodiči) doklady a ten môže odísť. V prípade, že tovar nie je v poriadku, je nutné urobiť písomný zápis o poškodení tovaru. Tento písomný zápis musí byť podpísaný kupujúcim a osobou zastupujúcou zasielateľa (vodič). V prípade, že by vznikol akýkoľvek problém s vodičom (neochota, nepríjemné rokovanie) vrátane poškodeného tovaru alebo poškodenie balíka, informujte o tom okamžite pána Polaštíka (tel .: 577 127 114), aby mohla byť zjednaná náprava. Je tiež nutné urobiť písomný zápis o vzniknutom probléme priamo u vodiča. Bez písomného zápisu na neskoršie reklamácie nemusí byť braný ohľad. Pokiaľ tovar nie je ihneď skontrolované zákazníkom na mieste, poznačí sa prepravcovia poznámka "prebrané s výhradou". Ak má tovar vadu už pri prevzatí, je kupujúci povinný do 3 pracovných dní poškodený tovar vrátiť s písomným vyrozumením (reklamačný protokol). Písomné vyrozumenie o zistených chybách uplatňuje kupujúci v mieste, z ktorého bol tovar dodaný. Kupujúci písomne informuje do 3 pracovných dní predávajúceho aj pri zistení rozdielu v množstve alebo druhu tovaru medzi údajmi v odovzdávacom doklade (faktúra, dodací alebo prepravný list) a skutočne dodanom tovaru. Chyby, ktoré existovali v čase prevzati tovaru, avšak prejavili sa neskôr, je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu ihneď potom, ako boli zistené.
Náležitosti reklamačného protokolu:

V tomto písomnom upovedomenie musí byť uvedený názov, sídlo a IČO kupujúceho a ďalej číslo balíka, číslo faktúry, (príp. Jej kópia) kód a názov tovaru, množstvo a cena bez DPH. Ďalej je potrebné uviesť popis vady. K tomuto upovedomenie o vade sa predávajúci vyjadrí do 3 pracovných dní.

Bez týchto náležitostí nie je možné reklamáciu vybaviť.

Stiahnite si reklamačný protokol tu.


Otevřít chat