Zásady ochrany osobních údajů

Kategória

Zásady ochrany osobných údajov

Sme OXALIS, spol. s r.o. IČ: 49435281, so sídlom Slušovice, K Teplinám 663, PSČ 763 15, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Brne a ako správca budeme spracovávať Vaše osobné údaje podľa nižšie uvedených podmienok.

Spracovávame iba osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s registráciou do nášho internetového obchodu www.oxalis.cz/sk (napr. v rámci objednávky našich produktov či prihlásením sa k odberu newsletterov, atď.)
Jedná sa tak najčastejšie o tieto údaje:

- meno
- priezvisko
- fakturačná adresa
- doručovacia adresa
- dátum narodenia
- e-mailová adresa
- domáce telefónne číslo
- mobilné telefónne číslo

a ďalej údaje, ktoré získame

- súbory cookies (v prípade online služieb)

Hlavným dôvodom, prečo spracovávame Vaše osobné údaje je, že budú spracované na účel Vašej identifikácie ako kupujúceho, k realizácii a vykonanie nevyhnutných účtovných operácií a zaúčtovanie vašej platby za nakúpený tovar, za účelom správnej dodávky tovaru a ku komunikácii s Vami.

Vaše údaje ďalej spracovávame na účely:

vykonávanie analýz a meraní s cieľom zistiť, ako sú naše služby používané

zasielanie obchodných informácií vrátane ponuky produktov a služieb tretích strán (odhlásenie z prijímania obchodných oznámení je možné vykonať v nastavení služby, pre ktorú sa používateľ k odberu takýchto oznámení zaregistroval, prípadne emailom: [email protected])
Naši partneri sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a nesmú využiť poskytnuté údaje na žiadne iné účely, než na ktoré sme im ich sprístupnili. Tretími stranami, ktoré môžu mať prístup k vašim osobným údajom tak podľa povahy služby, ktorú využívate alebo ste využívali sú:

- osoby, ktorým poskytujeme údaje za účelom analýzy návštevnosti našich webov;
- osoby, ktoré pre nás zaisťujú technickú prevádzku určitej služby či prevádzkovatelia technológií, ktoré pre naše služby využívame;
- osoby, ktoré Vám doručujú naše tituly, výhry či darčeky v rámci marketingových akcií;
- osoby, ktoré pre nás zaisťujú dostatočné zabezpečenie a integritu našich služieb a webov a toto zabezpečenie tiež pravidelne testujú;
- poskytovatelia platobných bran (poskytovatelia platobných kariet);
- obchodní partneri či sponzori, ktorí sa podieľajú na organizácii našich akcií, konferencií, seminárov, atď.
- inkasným agentúry za účelom vymáhania či inkasa pohľadávok našej spoločnosti;
- prevádzkovatelia reklamných systémov v súvislosti s cielenou reklamou;
- prevádzkovatelia technických riešení, vďaka ktorým Vám môžeme zobrazovať len pre Vás relevantný obsah a reklamu.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sú zabezpečené štandardnými postupmi a technológiami.

Váš dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne odvolať, a to prostredníctvom zaslania emailovej správy na adresu: [email protected] Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré spracovávame na inom právnom základe, ako je súhlas (tj. hlavne ak je spracovanie nevyhnutné pre výkon zmluvy, právnej povinnosti či z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch).

- - -

- každý, kto požaduje vaše osobné údaje, musia mať k ich využitiu váš súhlas alebo ho na zhromažďovanie osobných údajov musí oprávňovať zákon (máte právo vedieť, ktorý);

- pozorne si prečítajte dokument, ktorý podpisujete. Len na základe podmienok uvedených v dokumente, vami podpísaných a odsúhlasených, môžu byť vaše osobných údaje ďalej využívané;

- súhlas s poskytnutím osobných údajov musí byť vedomý, slobodný a informovaný; ako taký môže byť poskytnutý len v prípade, že dostanete všetky potrebné informácie o spracovaní Vašich osobných údajov, preto nepodliehajte žiadnemu nátlaku a pýtajte sa na všetko, čo Vám v podpisovaniu dokumentov nie je jasné, predovšetkým potom komu, prečo a na ako dlho svoje osobné údaje poskytujete. Svoje osobné údaje uvádzajte, ak cítite, že máte zaistené súkromie, nie v situácii, kde ich môže počuť aj niekto nepovolaný;

- máte právo vedieť, aké osobné údaje o vás dotknutý subjekt zhromažďuje. Ak zistíte, že sú uchovávané údaje nepravdivé alebo neúplné, máte najmä právo požadovať ich blokovanie, opravu, doplnenie alebo vymazanie;

- vaše osobné údaje smie byť uchovávané len po dobu, ktorá je nevyhnutne potrebná pre naplnenie účelu ich spracovania;

- je zakázané robiť akýmikoľvek prostriedkami kópie vašich osobných dokladov (občiansky preukaz, cestovný doklad) bez vášho súhlasu, okrem zákonom stanovených prípadov (zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu);

- pre evidenciu vstupu do budov nesmie byť vyžadované vaše rodné číslo, plne postačujúce je vaše meno a priezvisko, prípadne číslo občianskeho preukazu (v prípade pracovného rokovania služobného preukazu);

- ak ste svoje osobné údaje ukladal na nejaké záznamové zariadenie (napr. počítačový pevný disk), pred prípadným predajom ho pomocou zvláštnych programových prostriedkov dôkladne zmažte. Bežné preinštalovanie či jednoduché zmazanie nie je dostatočnou zárukou zničenie uložených dát;

- buďte opatrní pri zasielaní vašich osobných údajov prostredníctvom elektronických prostriedkov. Majte vždy na pamäti, že komunikačné kanály môžu byť "odpočúvané" neoprávnenou osobou. Ak už musíte takúto formu prenosu použiť, využívajte v čo najväčšej miere štandardné prostriedky šifrovanie alebo certifikácie (SSL protokoly, podpisové certifikáty alebo jednorazové zabezpečovacie heslá);

- vždy musíte byť upozornení, vo väčšine prípadov aspoň nástenným piktogramom, že sa pohybujete v priestore sledovanom kamerovými systémami. Kamerové sledovanie je neprípustné v priestoroch určených pre rýdzo intímne úkony (napr. toalety, kúpeľne, priestory vyhradené k prezliekanie a pod.).

Pri príležitosti Dňa ochrany osobných údajov 28. 1. 2014 vydali Rada Európy a Agentúra pre základné práva EÚ (FRA) praktického sprievodcu po regulácii ochrany osobných údajov na európskom kontinente. Jedná sa o sumarizáciu a vysvetlenie princípov tzv. Dohovoru 108, ktorá nadobudla život roku 1981 a je dnes účinná v 46 európskych štátoch. V súčasnej dobe je novelizovaná v súlade s potrebami reflektovať zdokonaľovanie technických a technologických prostriedkov. Text uvedenej publikácia je k dispozícii tu: Príručka európskeho práva v oblasti ochrany údajů.pdf


Otevřít chat