Obchodní podmínky

Kategória

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


spoločnosti OXALIS, spol. s r.o., so sídlom K Teplinám 663, Slušovice, IČO: 49435281


Kontaktné údaje:
Kontaktná adresa: K Teplinám 663, Slušovice, PSČ: 763 15
Telefón: 577 127 111
Email: [email protected]

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len "Podmienky") sa riadia obchodné vzťahy uzatvárané medzi spoločnosťou OXALIS, spol. s ro, so sídlom K Teplinám 663, Slušovice, IČO: 49435281 (ďalej len "predávajúci") a subjekty, ktoré s predávajúcim uzatvárajú kúpnu zmluvu na prevod vlastníckeho práva k tovaru predávajúceho (ďalej len "kupujúci"), a to na základe objednávky, ktorá sa riadi týmito Podmienkami.

2. Objednávka

2.1. Objednávku môže kupujúci voči predávajúcemu urobiť prostredníctvom e-shopu, e-mailom, faxom, poštou, prípadne telefonicky na záznamník. Objednávka uskutočnená prostredníctvom e-shopu bude vytvorená vyplnením a autorizáciou elektronického formulára kupujúcim. Pre objednávku urobenú e-mailom, faxom alebo poštou môže kupujúci využiť objednávkový formulár. Každá objednávka urobené kupujúcim voči predávajúcemu sa riadi týmito Podmienkami, ak nie je medzi stranami výslovne dohodnuté inak.

2.2. V prípade telefonickej objednávky na záznamník je kupujúci povinný výslovne uviesť potrebné náležitosti, a to zákaznícke číslo, ak bolo mu pridelené, kód a množstvo jednotlivých tovarov a telefonický alebo e-mailový kontakt na zodpovednú osobu.
V prípade, že rozsah objednávky presahuje 15 položiek, odporúča predávajúci voliť inú formu objednávky než telefonickú (e-shop, e-mail, fax, pošta).

2.3. Predávajúci akceptuje objednávku buď formou výslovne urobeného prijatia objednávky (e-mailom, faxom alebo písomne) a / alebo mlčky doručením objednaného tovaru či časti objednaného tovaru (v závislosti od stavu zásob). Akceptáciou objednávky jedným z vyššie uvedených spôsobov dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

2.4. Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou nie je prijatím ponuky. Potvrdenie obsahu zmluvy uzavretej v inej ako písomnej forme, ktoré vykazuje odchýlky od skutočne dohodnutého obsahu zmluvy, nemá právne účinky.

3. Dodanie tovaru

3.1. Predávajúci dodá tovar spravidla do 4 pracovných dní odo dňa akceptácie objednávky, ak budú zo strany kupujúceho splnené všetky tieto podmienky:
a) Náležitosti objednávky kupujúceho budú úplné.
b) Všetky splatné záväzky kupujúceho voči predávajúcemu budú uhradené.
c) Objednávka sa v záznamových médiách predávajúceho objaví do 12.00 hodín.
V prípade registrácie objednávky po 12.00 hodín môže byť jej spracovanie o 1 pracovný deň predĺžené.

3.2. Ak predávajúci nebude schopný objednávku kupujúceho vykryť aspoň z 90% požadovaného množstva tovaru, pracovníčka zákazníckeho servisu predávajúceho sa pokúsi kupujúceho trikrát kontaktovať na telefónnom čísle, ktoré má predávajúci zaradené vo svojej databáze, alebo ktoré bude uvedené na objednávke, a ponúkne kupujúcemu možnú alternatívu rovnakého alebo podobného charakteru. V prípade, že sa predávajúcemu nepodarí kontaktovať kupujúceho spôsobom podľa predchádzajúcej vety, je predávajúci oprávnený dodať iba časť tovaru podľa objednávky. Pokiaľ si kupujúci objednal tovar, ktorý nebol dodávkou vykrytý, predávajúci tovar dodatočne nezasiela, v tejto časti predávajúci objednávku neakceptuje a je nutné z tohto dôvodu nedodaný tovar objednať znova.

3.3. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou akéhokoľvek jeho splatného záväzku je predávajúci oprávnený vyexpedovať aj akceptovanú objednávku až po úhrade dlžnej čiastky.

3.4. Otváracia doba veľkoobchodu predávajúceho v Tečoviciach:
- sklad a zákaznícky servis: 7:30 - 16:00 hod.

3.5. Na základe individuálnej dohody je možné tovar vyzdvihnúť mimo uvedenú otváraciu dobu. Kupujúci je povinný tovar prezrieť najneskôr v deň prevzatia alebo doručenia tovaru.

3.6. U všetkých odstrániteľných vád tovaru prislúcha kupujúcemu, ktorý nemá postavenie spotrebiteľa, výlučne nárok na odstránenie týchto vád alebo nárok na primeranú zľavu z ceny, a to podľa voľby predávajúceho. Podmienkou vzniku tohto nároku je skutočnosť, že kupujúci predávajúcemu oznámil vady bez zbytočného odkladu po ich zistení. Ak sa ukáže, že vady tovaru sú síce odstrániteľné, avšak s odstránením chýb by boli spojené neprimerané náklady, prislúcha kupujúcemu u takýchto chýb nároky z chýb podľa bodu 3.8. týchto Podmienok. Posúdenie, či ide v konkrétnom prípade o chyby odstrániteľné či neodstrániteľné, ako aj posúdenie o neprimeranosti nákladov spojených s odstránením vád, náleží výlučne predávajúcemu. O výsledku takéhoto posúdenia je predávajúci povinný kupujúceho písomne informovať.

3.7. U neodstrániteľných vád tovaru vzniká kupujúcemu, ktorý nemá postavenie spotrebiteľa, výlučne právo na dodanie nového bezchybného tovaru náhradou za tovar chybný alebo nárok na primeranú zľavu z ceny, a to podľa voľby predávajúceho. Podmienkou vzniku tohto nároku je skutočnosť, že odberateľ dodávateľovi oznámil vady bez zbytočného odkladu po ich zistení.

3.8. Ustanovenia bodu 3.7. a 3.8. sa neuplatnia v prípadoch, keď kupujúci má podľa občianskeho zákonníka postavenie spotrebiteľa.

3.9. Ak požiada o to kupujúci, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti z chybného plnenia a akým spôsobom môže kupujúci práva z nich uplatniť.

3.10. Reklamačný poriadok je uvedený na internetovej adrese https://oxalis.cz/sk/blog/reklamace-2/

3.11. Vianočné doručenie a prevádzka:

Pre doručenie tovaru do Štedrého dňa musí byť objednávka doručená kupujúcim predávajúcemu najneskôr do dňa 19.12.2022 do 12:00. Pre odoslanie tovaru do konca roka musí byť objednávka doručená kupujúcim predávajúcemu najneskôr do dňa 23.12.2022. Objednávky zaslané po tomto dátume budú expedované v prvom januárovom týždni roku 2023. V dňoch 23. 12. – 26. 12. 2022, 29. 12. 2022 – 1. 1. 2023 je distribúcia predávajúceho uzavretá.

4. Kúpna cena

4.1. Ak nie je medzi stranami samostatne dohodnuté inak, alebo pokiaľ sa tieto Podmienky nestanovujú odlišne, kúpna cena tovaru je stanovená v aktuálnom cenníku predávajúceho umiestnenom na webových stránkach www.oxalis.cz/sk. Kúpna cena stanovená v tomto cenníku je uvedená bez DPH a použijú sa na kúpnu zmluvu uzatváranú s kupujúcim, ktorý je u predávajúceho zaregistrovaný ako veľkoobchodný odberateľ (ďalej "veľkoobchodný predaj").

4.2. Pre kúpnu zmluvu uzatváranou s kupujúcim, ktorý nie je u predávajúceho zaregistrovaný ako veľkoobchodný odberateľ (ďalej "maloobchodný predaj"), sa použije kúpna cena uvedená v aktuálnom cenníku predávajúceho alebo v katalógu predávajúceho ako "Maloobchodná cena" alebo "Odporúčaná maloobchodná cena". Táto kúpna cena je uvedená vrátane DPH.

4.3. Ceny sa rozumejú zo skladu dodávateľa. V cene nie je zahrnutá cena dopravy, ak nie je ďalej uvedené inak. K cene zásielky sa pripočítava dopravné podľa platných taríf kuriérskych služieb PPL, ktoré v súčasnosti predstavuje 5€ vrátane DPH.

4.4. Pri maloobchodnom odbere nad 39€ vrátane DPH hradí náklady na dopravné alebo poštovné zásielky predávajúci.

4.5. Platbu je možné vykonať iba platobnou kartou online.

5. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

5.1. Predávajúci môže meniť v priebehu roka dekor darčekových balení.

5.2. Obalový materiál - sáčky a čajové samolepky - možno objednávať iba po 10-tich násobkoch.

6. Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

Iba kupujúci, ktorý má podľa občianskeho zákonníka postavenie spotrebiteľa, má práva uvedené v nasledujúcich bodoch 6.1 až 6.5.

6.1. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy do 30 dní od prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či platby. Uvedená lehota je určená na to, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu zoznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.

6.2. Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj kedykoľvek pred dodaním tovaru.

6.3. Odstúpenie od zmluvy kupujúci predávajúcemu zašle alebo odovzdá v 30 dňovej lehote. Kupujúci nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu či číslo zmluvy / predajného dokladu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru.

6.4. Kupujúci je povinný predávajúcemu zaslať alebo odovzdať zakúpený tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť sumu plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho prijal, ihneď po obdržaní vráteného tovaru alebo ak preukáže kupujúci, že tovar odoslal/a späť, podľa toho, čo nastane skôr. Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

6.5. Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženie hodnoty tovaru a započítať ho na vrátenú čiastku.

Výnimka 1: Právo na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť u zmlúv na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa.

Výnimka 2: Právo na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť u zmlúv na dodávku potravín a tovar podliehajúci rýchlej skaze.

6.6. Ak sa vyskytnú na strane predávajúceho ním nezavinené neodstrániteľné prekážky brániace splneniu jeho záväzkov voči kupujúcemu, je predávajúci oprávnený od zmluvy jednostranne písomne odstúpiť a kupujúcemu je povinný bezodkladne vrátiť sumu kúpnej ceny, pokiaľ ju kupujúci už predávajúcemu zaplatil. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za nesplnenie povinností z uzatvorenej zmluvy ani za škodu spôsobenú takým nesplnením, ak k nesplneniu povinností dôjde z dôvodov nepredvídaných a neodvratných udalostí, ktorým predávajúci nemohol zabrániť.

7. Ochrana osobných údajov

7.1. Kupujúci súhlasí s tým, aby poskytnuté osobné údaje boli predávajúcim spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (č. 18/2018 Z.z.) za účelom plnenia predmetu zmluvy. Kupujúci má právo byť informovaný, aké údaje o ňom predávajúci eviduje, a je oprávnený tieto údaje meniť, prípadne písomne vysloviť nesúhlas s ich spracovávaním. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.

7.2. Predávajúci sa zaväzuje osobné údaje kupujúceho neposkytnúť iným tretím subjektom ako zmluvnému dopravcovi za účelom dodania tovaru.

7.3. Predávajúci je oprávnený zasielať kupujúcemu vlastné obchodné oznámenie na základe oprávneného záujmu, a to len do doby, než kupujúci predávajúcemu oznámi, že zasielanie chce ukončiť. Toto oznámenie kupujúci môže urobiť na elektronickú adresu získanú v súvislosti s plnením zmluvy bez toho, aby mu tým vznikli akékoľvek náklady. Informácie o využití dát nájdete v dokumente Zásady ochrany osobných údajov.8. Riešenie sporov

8.1. Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim rieši všeobecné súdy.

8.2. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať, je Slovenská obchodná inšpekcia. Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach www.soi.sk.

8.3. Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína výlučne na návrh spotrebiteľa, a to iba v prípade, že sa spor nepodarilo s predávajúcim vyriešiť priamo. Návrh možno podať najneskôr do 1 roka odo dňa, keď spotrebiteľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát.

8.4. Spotrebiteľ má právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke europa.eu/consumers/odr/.

8.5. Po dobu trvania rokovania o mimosúdnom urovnaní sporu nebeží ani nezačnú plynúť premlčacie a prekluzívne lehoty podľa občianskeho zákonníka, kým jedna zo strán sporu výslovne neodmietne v rokovaní pokračovať.

8.6. Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 250/2007 Z. z. O ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Kupujúci nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho postúpiť akúkoľvek svoju pohľadávku za predávajúcim na tretiu osobu. Kupujúci nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu oprávnený započítať akúkoľvek svoju pohľadávku za predávajúcim voči svojmu záväzku zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa zmluvy, ktorá sa riadi týmito Podmienkami.

9.2. Pokiaľ nie je v týchto podmienkach stanovené inak, platia pre zmluvy na základe nich uzavreté príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník.

9.3. Táto verzia Podmienok nadobúda účinnosť 01.03.2020


Otevřít chat