OXALIS 2017-18

Čaje i kávy jsou vybírány na základě zkušeností degustátorů, kteří posuzují nejen chuť a vůni, ale také kvalitu surovin. Dbáme na to, aby naše produkty byly řádně testovány i laboratorně a mi Vám mohli garantovat stálou kvalitu a zdravotní nezávadnost. Naše společnost je držitelem certifikátu ISO 9001, HACCP na výrobu čajů, káv a IFS Food verze 6 pro výrobu kávy. LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ NAŠICHVÝROBKŮ Laboratorní analýzy pro naši společnost zabezpečují Laboratoře pro vyšetření potravin MVDr. Jana Šotoly se sídlem v Kroměříži a Metrologická a zkušební laboratoř VŠCHT v Praze. Společnosti splňují požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Zkoušky a hodnocení materiálů určených pro styk s potravinami (příslušenství) pro nás zabezpečuje akreditovaná společnost ITC, a.s. Zlín nezávislá zkušební, certifikační, kalibrační a inspekční společnost s mezinárodní působností. SYSTÉMKRITICKÝCHBODŮHACCP Nad rámec legislativy jsme podrobili systém HACCP certifikaci dle požadavků Věstníku Ministerstva zemědělství č. 2 z roku 2010. K certifikaci systému HACCP jsme přistoupili z důvodu prokázání systematického zajištění zdravotní nezávadnosti našich produktů nejen na základě zákonných požadavků Evropské legislativy, ale také dle náročnějších požadavků certifikačního schématu. ČSNEN ISO 9001:2009 Získaný certifikát je pro nás další výzvou ke zlepšování systému řízení kvality a kreditem vůči našim odběratelům. Zvýšenou kvalitu poskytovaných služeb garantujeme přijetím hlavních zásad a principů řízení systému managementu kvality podle ISO 9001. Výhody tohoto systému spatřujeme v daleko lepší celkové koordinaci řízení společnosti, Reklamace upravuje reklamační řád 2011/2012, vypracovaný v souladu se Zákonem o ochraně spotřebitele a v souladu s Občanským zákoníkem. Tento reklamační řád vychází každoročně v katalogu výrobků OXALIS a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží a dále na vady způsobené špatným užíváním, neodbornou manipulací, nedodržením návodu k používání zboží, porušením obvyklých zásad užívání zboží, zásahem vyšší moci. Reklamace přijímá v expedici paní Marcela Jurušková (tel.: 577 127 114). O každé reklamaci je třeba provést záznam prostřednictvím zápisu do předtištěného formuláře reklamačního protokolu, jehož vzor Vám na požádání zašleme e-mailem, poštou nebo bude přiložen k zásilce Vámi objednaného zboží. Můžete si jej také stáhnout na www.oxalis.cz. V případě oprávněné reklamace neseme veškeré náklady na dopravu reklamovaného zboží. K tomu je však nutné zaslat také originál daňového dokladu o úhradě přepravného. Abychom mohli úhradu přepravného zajistit, je nezbytné do reklamačního protokolu uvést číslo účtu, na který Vám má být částka poukázána. Zboží, které reklamujete, prosím nezasílejte na dobírku. Reklamace takto zaslané nebudou přijaty. K reklamaci je kupující povinen ve všech případech předložit doklad osvědčující nákup reklamovaného zboží u prodávajícího, případně potvrzený záruční list. Reklamace včetně odstranění vady musí být prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace nebo v delší lhůtě, na které se prodávající a kupující mohou dohodnout. KUPUJÍCÍ MÁ NÁROK NA TYTO FORMY ODSTRANĚNÍ VAD: a) dodání bezvadného zboží za zboží vadné b) dodání chybějícího množství zboží c) odstranění vad opravou d) přiměřená sleva z kupní ceny e) odstoupení od smlouvy, jedná-li se o vadu podstatnou PODMÍNKY REKLAMACE Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout po převzetí zboží od prodávajícího. Pokud je zboží předáváno zasilatelskou službou, je kupující povinen ihned prohlédnout zásilku při jejím převzetí. POSTUP PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ Zasilatelské službě (řidiči) kupující podepíše převzetí zásilky a doklady si ponechá u sebe. Řidič je povinen počkat po dobu nezbytně nutnou (max. 10 min.). Kupující otevře balík a provede běžnou vizuální kontrolu. V případě, že je vše v pořádku, vrátí kupující zasilatelské službě (řidiči) doklady a ten může odjet. V případě, že zboží není v pořádku, je nutné udělat písemný zápis o poškození zboží. Tento písemný zápis musí být podepsaný kupujícím a osobou zastupující zasilatele (řidič). V případě, že by vznikl jakýkoliv problém s řidičem (neochota, nepříjemné jednání, špatné zacházení s balíky) včetně poškozeného zboží, nebo poškození balíku, informujte o tom neprodleně pana Milana Polaštíka (tel.: 733 122 017), aby mohla být sjednána náprava. Je nutné udělat písemný zápis o vzniklém problému přímo u řidiče. Bez písemného zápisu na pozdější reklamace nemusí být brán zřetel. Pokud zboží není ihned překontrolováno zákazníkem na místě, poznačí se přepravci poznámka „přebráno s výhradou“. Pokud má zboží vadu již při převzetí, je kupující povinen do 3 pracovních dnů poškozené zboží vrátit s písemným vyrozuměním (reklamační protokol). Písemné vyrozumění o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě, ze kterého bylo zboží dodáno. Kupující písemně vyrozumí do 3 pracovních dnů prodávajícího i při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji v předávacím dokladu (faktura, dodací nebo přepravní list) a skutečně dodaném zbožím. Vady, které existovaly v době převzetí zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, co byly zjištěny. Zpět Vám nemůžeme vzít žádné zboží polepené cenovkami či jinak upravované. NÁLEŽITOSTI REKLAMAČNÍHO PROTOKOLU V tomto písemném vyrozumění musí být uveden název, sídlo a IČO kupujícího a dále číslo balíku, číslo faktury (popř. její kopie), kód a název zboží, množství a cena bez DPH. Dále je třeba uvést popis vady. K tomuto vyrozumění o vadě se prodávající vyjádří do 3 pracovních dnů. Bez těchto náležitostí není možné reklamaci vyřídit. KVALITA NA PRVNÍMMÍSTĚ JAK REKLAMOVAT VADNÉ ZBOŽÍ počínaje příjmem vstupních materiálů a surovin, přes jejich zpracování až po prodej ke konečnému zákazníkovi. IFS FOODVERZE 6 Od června 2016 jsme držiteli mezinárodně uznávaného certifikátu IFS Food verze 6 na vyšší úrovni pro všechny procesy spojené s výrobou kávy. BIOPOTRAVINY Dohled a kontrolu nad dodržováním výrobních procesů výroby Bio produktů a evidenci ve společnosti zabezpečují pověření inspektoři společnosti KEZ, o. p. s. Všechny výrobky BIO jsou řádně certifikovány touto společností. OCHRANA ŽIVOTNÍHOPROSTŘEDÍ Spolupracujeme s autorizovanou společností pro likvidaci obalů EKO-KOM a.s., která nám zajišťuje zpětný odběr obalů a využití odpadů z obalů. Snažíme se aktivně minimalizovat veškeré možné negativní environmentální dopady plynoucí z našich činností. Veškeré investiční rozhodnutí jsou posuzována také z hlediska možných vlivů na životní prostředí.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4NDE0